PriHrani

Pogoji storitve za uporabnike

Z uporabo Storitve PriHrani soglašate, da so ti Pogoji storitve za uporabnike (v nadaljnjem besedilu: Pogoji storitve) za vas zavezujoči.

Pred uporabo Storitve PriHrani, prosimo, skrbno preberite naslednje Pogoje storitve. Če ne soglašate s Pogoji storitve, ne uporabljajte storitve PriHrani. Ti Pogoji storitve veljajo za kakršnokoli uporabo Storitve PriHrani in za Prodajne pogodbe, sklenjene na tej podlagi.

Pogoji storitve so sklenjeni izključno med nami ter Uporabnikom, in ne z družbo Apple Inc., zato družba Apple Inc. ne odgovarja za Aplikacijo PriHrani ali njeno vsebino. Soglašate, da so družba Apple, Inc. in njene odvisne družbe (v nadaljnjem besedilu: Apple) tretje osebe, ki uživajo koristi po teh Pogojih storitve, in ima Apple ob vašem sprejetju Pogojev storitve pravico uveljavljati Pogoje storitve v odnosu do vas kot tretja oseba, ki uživa koristi po njih (in se šteje, da je to pravico sprejel).

1. Opredelitev pojmov
»Partner« pomeni restavracijo ali drugega ponudnika, ki je z PriHrani sklenil partnersko pogodbo in ki prek Storitve PriHrani ponuja svoje izdelke.

»Prodajna pogodba« pomeni pogodbo o prodaji izdelkov, ki jo sklene na podlagi Naročila.. Pri Naročilih, oddanih z uporabo kateregakoli drugega načina plačila Uporabnika, Prodajna pogodba predstavlja zavezujočo pogodbo med Partnerjem in Uporabnikom.

»PriHrani« pomeni PriHrani d.o.o. Zagorje ob Savi, Selo pri Zagorju 11, 1410, Zagorje, Slovenija

»Aplikacija PriHrani« pomeni digitalno aplikacijo, imenovano PriHrani, ki jo PriHrani zagotavlja fizičnim osebam za naročilo izdelkov pri PriHrani Partnerjih.

»Storitev PriHrani« pomeni Aplikacijo PriHrani in ostale PriHrani storitve.

»Uporabnik« ali »vi« pomeni fizično osebo, ki uporablja Storitev PriHrani.

»Maloprodajni izdelki« pomeni živila, potrošni material, gospodinjske pripomočke in ostalo potrošniško blago, ki jih daje na voljo Partner na Storitvi PriHrani.

2. Podatki o PriHrani
● PriHrani d.o.o. Zagorje ob Savi, Selo pri Zagorju 11, 1410, Zagorje, Slovenija, ID podjetja: XXXXXXXXXX, ID za DDV: XXXXXXXX, če je uporabnik v Sloveniji.

● Trgovsko ime: »PriHrani«,

● E-poštni naslov: info@prihrani.app

Podatki o Partnerjih in njihovih izdelkih ter storitvah so na voljo v Aplikaciji PriHrani in na PriHrani spletnem mestu.

2.1. PriHrani zagotavlja platformo, na kateri lahko Uporabnik naroči prehrambne izdelke in Maloprodajne izdelke kupljenimi pri nekaterih Partnerjih. Ob naročilu izdelkov pri Partnerju, PriHrani olajša izvedbo nakupa s Storitvijo PriHrani.

2.2. Partnerji v Storitvi PriHrani zagotavljajo informacije o svojih izdelkih in storitvah, vključno z informacijami o menijih ter cenah izdelkov. V primeru alergij ali drugih prehranskih omejitev, se prosimo obrnite na ustreznega Partnerja. Partner bo na vašo zahtevo zagotovil informacije o specifičnih živilih. Za prodajo in nakup izdelkov ter storitev Partnerja lahko veljajo dodatni pogoji Partnerja, ki so določeni v Storitvi PriHrani. Cena Maloprodajnih izdelkov se določi na dan oddaje Naročila
Partner v Storitvi PriHrani zagotavlja informacije o alergentih in drugih potrebnih informacijah o Maloprodajnih izdelkih. Partner je odgovoren za zagotavljanje vseh informacij o Maloprodajnih izdelkih, kot zahtevajo veljavni zakoni in drugi predpisi, vključno z Uredbo EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Kadar je to potrebno, je Partner odgovoren tudi za to, da sta prodajna cena in cena na enoto navedeni v skladu z Direktivo 98/6/ES o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov ter relevantno slovensko zakonodajo s področja varstva potrošnikov.

Partner po lastni presoji določi nabor in cene Maloprodajnih izdelkov, ki so na voljo v Storitvi PriHrani. Partner lahko za vaše Naročilo uvede tudi določene omejitve, kot so količinske omejitve in omejitve v zvezi z velikostjo Naročila. Partner je odgovoren, da vas obvesti o kakršnih koli omejitvah v zvezi z razpoložljivostjo katerega koli Maloprodajnega izdelka. Uporabnik sprejema, da bo Partner v primeru, če izdelek začasno ni na voljo, izpolnil vaše Naročilo, ne da bi v Naročilo vključil tak izdelek. Za izdelke, ki ob oddaji Naročila niso na voljo, vam ne bomo zaračunano.

Uporabnik z izbiro izdelkov in storitev Partnerja, ki jih želi kupiti, odda zavezujoče naročilo za nakup izdelkov ter storitev od Partnerja po pogojih, ki se Uporabniku prikažejo v Storitvi PriHrani pred oddajo naročila (v nadaljnjem besedilu: Naročilo). PriHrani po prejemu Naročila posreduje podatke o Naročilu Partnerju. Za prehrambne izdelke, kupljene pri določenih Partnerjih: ko Partner sprejme Naročilo in se Uporabniku pošlje potrdilo naročila, se sklene Prodajna pogodba s Partnerjem za nakup njegovih izdelkov med Uporabnikom ali Poslovno stranko.

2.3. Partner, ki ga je izbral Uporabnik, pripravi izdelke, navedene v Naročilu, za Uporabnika. PriHrani Uporabniku ne odgovarja za pravilno izpolnitev Prodajne pogodbe s strani Partnerja.

2.4. Uporabnik Naročila po oddaji ne more preklicati. Naročila izdelkov po oddaji ne morete umakniti ali preklicati. Pred oddajo Naročila izdelkov ali storitev skrbno preverite svojo izbiro.

2.5. Ne glede na odstavek 3.4. imate v roku 14 dni od datuma prejema Maloprodajnih izdelkov kot potrošnik zakonsko pravico do preklica Naročila takšnih izdelkov. Takšno Naročilo lahko prekličete tako, da v zgoraj navedenem roku za preklic kontaktirate PriHrani oziroma Partnerja, ter vrnete izdelek na prodajno mesto Partnerja, s katerega ste izvedli Naročilo. Ob vračilu izdelka prosimo predložite račun, prejet s strani PriHrani ali Partnerja. Če se v zvezi z vrnitvijo izdelka obrnete na PriHrani ali zahtevate denarno povračilo zaradi napake, poškodbe ali druge pomanjkljivosti izdelka, lahko PriHrani zahteva, da pošljete sliko zadevnega izdelka, da dokumentirate in potrdite napake. Prosimo upoštevajte, da ima lahko Partner ločene pogoje ali garancije, ki veljajo poleg teh pogojev. Partner podatke o takšnih pogojih posreduje Uporabniku ločeno v Storitvi PriHrani.

PriHrani sledi omejitvam zakonskih pravic potrošnikov do preklica, kot so določene v veljavnih zakonih. Določeno blago je lahko v skladu s pravom izvzeto iz potrošnikove pravice do preklica in vračila, vključno z naslednjim:

· živila in izdelki, ki jih po njihovi naravi ni mogoče ponovno prodati ali se hitro pokvarijo ali starajo

· izdelki, ki zaradi njihove narave po prejemu postanejo neločljivi od drugih izdelkov

To pomeni, da na primer živilskih izdelkov ne morete vrniti s sklicevanjem na vaše zakonske pravice do odpovedi po nakupu. Naročila za takšne Maloprodajne izdelke ne morete umakniti, preklicati ali spremeniti, ko ga oddate. Pred oddajo Naročila prosimo natančno preglejte svoj izbor.

2.6. Maloprodajni izdelki morajo biti vrnjeni čim prej po preklicu Naročila in najpozneje v 14 dneh po datumu preklica. Vrnjeni izdelek mora biti v neuporabljenem stanju in zmožen ponovne prodaje. Izdelek mora biti ustrezno zaščiten in pakiran bodisi v originalnem pakiranju bodisi na podoben način. Če se je vrnjeno blago na kakršen koli način zmanjšalo ali spremenilo, ne boste upravičeni do celotnega povračila plačila.

2.7. Vrnitve Maloprodajnih izdelkov, ki so predmet preklica, je treba dostaviti na prodajno mesto Partnerja, s katerega ste prek Storitve PriHrani opravili Naročilo. Če želite izdelke vrniti, se obrnite na službo za pomoč strankam na prodajnem mestu. Prodajno mesto lahko preverite na računu, ki ga je predložil PriHrani ali Partner. Odgovorni ste za plačilo stroškov, ki nastanejo zaradi vračila Maloprodajnih izdelkov. Plačilo s strani Uporabnika bo PriHrani povrnil v 14 dneh po prejemu obvestila o preklicu, pod pogojem, da je Partner prejel vrnjeni izdelek ali dokazilo o vračilu. PriHrani vam bo povrnil ceno plačila vrnjenih izdelkov z enakim plačilnim sredstvom, ki ste ga uporabili, na isti bančni račun, s katerega ste opravili Naročilo.

2.8. Včasih je mogoče, da Partnerju začasno poide zaloga Maloprodajnega izdelka, ki ga želite kupiti prek Storitve PriHrani. Za takšne primere, in če je Partner omogočil zamenjave, se lahko še pred oddajo vašega Naročila odločite, da Partnerju dovolite zamenjavo manjkajočega Maloprodajnega izdelka s podobnim izdelkom. Če ste ob oddaji Naročila dovolili zamenjavo, mora Partner le to urediti v skladu z naslednjimi načeli: (i) zamenjava bo izbrana na podlagi Partnerjeve presoje, kaj je najustreznejša zamenjava, tako da v največji možni meri ustreza količini, kakovosti in ceni izvornega Maloprodajnega izdelka iz Naročila; (ii) snovi, ki običajno povzročajo alergije, morajo biti pri zamenjavi pazljivo upoštevane; to na primer pomeni, da mora biti izdelek brez laktoze zamenjan z izdelkom brez laktoze in izdelek brez glutena z izdelkom brez glutena; (iii) dietne pijače in pijače brez sladkorja so nadomeščene z drugimi dietnimi pijačami oz. pijačami brez sladkorja; (iv) bio in eko Maloprodajni izdelki so nadomeščeni z bio in eko Maloprodajnimi izdelki; in (v) izdelki domače pridelave so zamenjani z izdelki domače pridelave. Prosimo upoštevajte, da so izdelki lahko zamenjani z enakim izdelkom, ki ima drug okus, kot izvorno naročen Maloprodajni izdelek. V primeru, da v menjavi nastane strošek zaradi višje cene naknadno poslanega Maloprodajnega izdelka, vam tega ne bomo zaračunali. V kolikor bo cena zamenjanega Maloprodajnega izdelka nižja od izvornega izdelka v Naročilu, vam bo zaračunana cena zamenjanega izdelka.

3. Uporabniški računi
3.1. Imate omejeno, neizključno, preklicljivo in neprenosljivo pravico do dostopa in uporabe Storitve PriHrani in vsebin, ki so na voljo v Storitvi PriHrani v obliki, ki vam jo vsakokrat ponujamo, izključno za namene, določene v teh pogojih, pri čemer te pravice ne smete podlicencirati. Licenca, ki se podeli Uporabniku za Aplikacijo PriHrani za iOS, ki se prenese iz Applove trgovine App Store, je nadalje omejena na licenco za uporabo Aplikacije PriHrani na kateremkoli izdelku blagovne znamke Apple, ki jih ima Uporabnik v lasti ali pod nadzorom, in v skladu s pravili uporabe, določenimi v Pogojih uporabe trgovine App Store, ter temi Pogoji storitve. Katerekoli pravice, ki na tem mestu niso izrecno omenjene, so pridržane PriHrani in PriHrani dajalcem licenc.

3.2. Uporabnik mora za uporabo Storitve PriHrani ustvariti uporabniški račun tako, da sledi navodilom za registracijo v Storitvi PriHrani. Ob registraciji računa morate predložiti določene osebne podatke, kot je vaš e-poštni naslov. Pri tem se strinjate, da bodo podatki o računu z vaše strani natančno, popolno in ažurno posodabljani. Za več informacij o tem, kako PriHrani obdeluje vaše osebne podatke, prosimo glejte PriHrani Politiko zasebnosti. Uporabniški podatki za Storitev PriHrani so osebni (razen če se PriHrani in Poslovna stranka drugače dogovorita). Uporabnik mora zagotoviti, da vsi uporabniški podatki in enakovredni podatki, potrebni za dostop do uporabniškega računa Uporabnika ali Poslovne stranke, ostanejo zaupni in se uporabljajo na varen način, tako da do njih ne morejo dostopati tretje osebe. Vsak Uporabnik lahko ima le en osebni uporabniški račun. V primeru, da želite izbrisati svoj uporabniški račun, nas prosimo kontaktirajte s pomočjo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

3.3. Če obstaja sum, da se je katerakoli nepooblaščena oseba seznanila z uporabniškimi podatki Uporabnika ali je pridobila dostop uporabniškega računa Uporabnika, mora Uporabnik PriHrani o tem takoj obvestiti. Uporabnik odgovarja za kakršnokoli uporabo Storitve PriHrani in vsa dejanja, opravljena z uporabo njegovega uporabniškega računa.


4. Plačila
4.1. Uporabnik lahko izpolni plačilno obveznost le z uporabo ustreznega spletnega načina plačila, ki je na voljo v Storitvi PriHrani.
4.2. Ob oddaji Naročila se plačilna kartica Uporabnika samodejno bremeni za znesek nakupa. PriHrani ima ob oddaji Naročila prek Storitve PriHrani pravico v imenu Partnerja z avtorizacijo rezervirati sredstva na Uporabnikovi plačilni kartici. PriHrani za obdelavo plačil uporablja zunanjega izvajalca plačilnih storitev.


5. Prevzem Naročila na prodajnem mestu Partnerja
5.1. Uporabnik je ob naročilu obveščen o času prevzema, ko bodo izdelki pripravljeni za prevzem. Partner ali PriHrani lahko določi pogoje za preverjanje istovetnosti Uporabnika ob prevzemu izdelkov, navedenih v Naročilu.

6. Pravice intelektualne lastnine
6.1. Vse Pravice intelektualne lastnine na Storitvi PriHrani in z njo povezani dokumentaciji ter vseh delih ali kopijah te dokumentacije ali v zvezi s čemerkoli od navedenega ostanejo v izključni lasti PriHrani in/ali njegovih podizvajalcev/dajalcev licenc. »Pravice intelektualne lastnine« pomeni avtorske in povezane pravice (vključno s pravicami na podatkovnih zbirkah, katalogih in fotografijah), patente, uporabne modele, pravice iz modelov, blagovne znamke, trgovska imena, poslovne skrivnosti, strokovno znanje ter vse druge oblike registriranih ali neregistriranih pravic intelektualne lastnine.

6.2. Ti Pogoji storitve Uporabniku ne podeljujejo nobenih Pravic intelektualne lastnine na Storitvi PriHrani in PriHrani ter njegovi podizvajalci/dajalci licenc si pridržujejo vse pravice, ki po teh Pogojih storitve niso izrecno podeljene.

6.3. Apple ne odgovarja za nobeno preiskavo, obrambo, poravnavo ali izpolnitev kateregakoli zahtevka, ki temelji na trditvi, da se z Aplikacijo PriHrani za iOS ali vašo uporabo te aplikacije krši katerakoli pravica intelektualne lastnine tretje osebe.

7. Dodatne določbe o uporabi Storitve PriHrani
7.1. Storitev PriHrani je na voljo izključno osebam, ki so dopolnile vsaj 18 let.

7.2. Uporabnik mora pri uporabi Storitve PriHrani upoštevati vsa veljavna pravila in predpise, tudi glede nakupa alkohola in tobačnih izdelkov, zdravil in drugih izdelkov s starostno omejitvijo.

7.3. PriHrani stalno razvija Storitev PriHrani in lahko delno ali v celoti spremeni ali odstrani različne dele Storitve PriHrani, vključno s funkcijami, izdelki ter Partnerji, ki so na voljo v Storitvi PriHrani.

7.4. PriHrani vam lahko po lastni presoji občasno dovoli, da pošljete, objavite ali kako drugače omogočite PriHrani dostop preko Storitve PriHrani do vsebin in informacij, kot so povratne informacije in zahteve za podporo, povezane s Storitvijo PriHrani, ali prijav na tekmovanja in promocije (»Uporabniške Vsebine«). Vsaka Uporabniška Vsebina, ki ste jo posredovali, ostaja vaša last, vendar pa z omogočanjem dostopa do Uporabniške Vsebine PriHrani, slednjemu podelite globalno, trajno, nepreklicno, prenosljivo, neodplačno licenco, vključno s pravico do podlicenciranja, uporabe, kopiranja, spreminjanja, ustvarjanja nadaljnjih izvedenih vsebin, ki temeljijo na takšni Uporabniški Vsebini, distribucije, javne objave in kakršnekoli drugačne uporabe takšne Uporabniške Vsebine v vseh oblikah na vseh trenutnih ali prihodnjih kanalih, ne da bi vas morali o tem predhodno obvestiti ali pridobiti vaše soglasje in brez obveznosti plačila vam ali kateri koli tretji osebi ali subjektu. Prav tako izjavljate in jamčite, da ste pooblaščeni za podelitev zgoraj omenjenih pravic PriHrani in da takšna Uporabniška Vsebina ali njena uporaba na noben način ni žaljiva, nespodobna ali škodljiva in ter da takšna Uporabniška Vsebina ali njena uporaba ne bo predstavljala kršitve ali zlorabe pravic intelektualne lastnine ali lastništva tretje osebe, pravice do obveščenosti ali zasebnosti ali kršitve kateregakoli veljavnega zakona ali drugega predpisa.

7.5. Uporabnik lahko pri uporabi Storitve PriHrani naleti na vsebino ali informacije, ki so netočne, nepopolne, pozne, zavajajoče, nezakonite, žaljive ali drugače škodljive. PriHrani praviloma ne pregleduje vsebin, ki jih zagotavljajo Partnerji. PriHrani ne odgovarja za vsebine ali informacije tretjih oseb (vključno s Partnerji) ali kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi njihove uporabe ali zanašanja nanje.

7.6. Vi ali Poslovna stranka odgovarja za pridobitev in vzdrževanje vseh naprav ali opreme (kot so telefoni) ter povezav, potrebnih za dostop do Storitve PriHrani in njeno uporabo, ter vse s tem povezane stroške.

7.7. Uporabnik ne sme: (i) uporabljati ali skušati uporabiti osebnega računa PriHrani druge osebe in/ali dostopati do osebnih plačilnih podatkov druge osebe prek Storitve PriHrani ali pri uporabi Storitve PriHrani uporabljati osebnih plačilnih kartic druge osebe brez soglasja te druge osebe; (ii) kopirati, spreminjati ali ustvarjati izpeljanih del iz Storitve PriHrani ali katerekoli povezane tehnologije; (iii) z obratnim inženiringom, dekompiliranjem, obratnim zbiranjem, dešifriranjem ali kakorkoli drugače skušati pridobiti izvorne kode Storitve PriHrani ali katerekoli povezane tehnologije ali kateregakoli njenega dela; (iv) odstraniti nobenega obvestila o avtorskih pravicah, blagovne znamke ali drugega obvestila o lastninskih pravicah, vsebovanega v Storitvi PriHrani ali na njej; (v) odstraniti, zakriti ali prekriti nobenega oglasa, vključenega v Storitev PriHrani; (vi) zbirati, uporabljati, kopirati ali prenašati nobenih informacij, pridobljenih iz Storitve PriHrani, brez PriHrani soglasja; (vii) uporabljati botov ali drugih avtomatiziranih načinov za uporabo Storitve PriHrani; (viii) ustvariti računa PriHrani z uporabo lažne identitete ali identitete druge osebe ali (ix) dostopati do Storitve PriHrani na kakršenkoli drug način razen prek vmesnikov, ki jih izrecno zagotavlja PriHrani, kot sta Aplikacija PriHrani in Spletno mesto PriHrani.

7.8. Uporaba Storitve PriHrani ali katerekoli njene vsebine je dovoljena zgolj v nekomercialne namene. Uporaba v katerekoli druge namene je prepovedana. Prav tako je strogo prepovedana uporaba kakršnegakoli sistematičnega iskanja, kot je npr. uporaba kateregakoli robota, pajka, spletnega pajka, programske opreme za ekstrakcijo, avtomatiziranega postopka in/ali naprave za strganje, kopiranje in/ali spremljanje kateregakoli dela Storitve PriHrani.

7.9. PriHrani ima po lastni presoji pravico s takojšnjim učinkom odstraniti ali začasno izključiti Uporabnika iz Storitve PriHrani in/ali zavrniti ali preklicati katerokoli Naročilo Uporabnika, če: (i) Uporabnik zlorabi Storitev PriHrani ali na kakršenkoli način škoduje uporabi Storitve PriHrani ali Partnerjem ali PriHrani ali PriHrani zaposlenim, (ii) PriHrani utemeljeno sumi, da je Uporabnik pri uporabi Storitve PriHrani izvedel goljufiva dejanja, (iii) Uporabnik odda lažno Naročilo (npr. tako, da ga ne plača ali ni prisoten na kraju prevzema, da bi ga lahko sprejel) ali kakorkoli drugače ne izpolni obveznosti, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, ali (iv) obstaja utemeljen dvom glede pravilnosti ali verodostojnosti Naročila. Če PriHrani prekliče Naročilo, ki je že bilo plačano, bo PriHrani nakazal znesek Naročila na uporabniški račun, s katerega je Uporabnik opravil plačilo; ali (v) Uporabnik grozi, nadleguje, izvaja rasistično, seksistično ali kakršno koli drugo vedenje, ki ga PriHrani šteje za neprimerno do Partnerjev ali PriHrani zaposlenih.

7.10. Uporabnik mora pri uporabi Aplikacije PriHrani in Storitve PriHrani spoštovati veljavne pogoje tretjih oseb.

7.11. Uporabnik zagotavlja in jamči, da (i) se ne nahaja v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA označila za državo, »ki podpira teroriste«; in (ii) ni vključen na noben seznam prepovedanih ali omejenih oseb, ki ga vodi vlada ZDA.

8. Trajanje in prenehanje
8.1. Ti Pogoji storitve do nadaljnjega veljajo kot zavezujoča pogodba med PriHrani in Uporabnikom, vse dokler Uporabnik uporablja Storitev PriHrani.

8.2. Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati Storitev PriHrani. PriHrani lahko kadarkoli trajno ali začasno preneha zagotavljati Storitev PriHrani.

9. Pritožbe
9.1. Prosimo, upoštevajte, da lahko kadarkoli pride do motenj v delovanju Storitve PriHrani ali se ta trajno preneha zagotavljati. Storitev PriHrani se lahko poleg tega začasno preneha zagotavljati. Ne uporabljajte Storitve PriHrani za varnostno kopiranje kakršnihkoli podatkov. Četudi si PriHrani razumno prizadeva zagotoviti Storitev PriHrani brez napak in pravočasno, PriHrani zavrača vse zahtevke in garancije, ki niso izrecno določene v teh Pogojih. PriHrani ne daje nobenih jamstev ali garancij glede zanesljivosti, pravočasnosti, kakovosti ali ustreznosti Storitve PriHrani ali katerega koli blaga ali storitev, zagotovljenih prek platforme, ali da bo Storitev PriHrani delovala neprekinjeno ali brez napak.

9.2. Partner je zavezan pripraviti Naročilo z vsebino, ki jo je naročil Uporabnik, in v roku, navedenem v Storitvi PriHrani. Uporabnik lahko v primeru kakršnekoli napake pri Naročilu stopi v stik z PriHrani službo za pomoč strankam, ki mu bo zagotovila pomoč v imenu Partnerja, in sicer prek klepeta s službo za pomoč strankam v aplikaciji ali po e-pošti na naslovu info@prihrani.app, ali pa stopi v stik neposredno s Partnerjem.

9.3. Partner izključno odgovarja za morebitne napake v zvezi z vsebino in pripravo Naročila ali druge pomanjkljivosti pri izpolnitvi Prodajne pogodbe.

9.4. Če Uporabnik ugotovi pomanjkljivosti pri izpolnitvi Prodajne pogodbe, mora morebitno reklamacijo takoj posredovati PriHrani ali Partnerju, skupaj z jasnim opisom ugotovljenih pomanjkljivosti. Pri Maloprodajnih izdelkih je treba obvestila o napakah predložiti v razumnem roku od odkritja napake, vendar najpozneje v dveh mesecih po odkritju. Prosimo upoštevajte, da je v primeru napak v živilih ali drugih izdelkih, ki se zaradi njihove narave hitro pokvarijo ali starajo, ključnega pomena, da pomanjkljivosti javite čim prej, da omogočite pravilno preiskavo in preveritev pomanjkljivosti. V primeru napake Maloprodajnega izdelka vam bomo povrnili stroške v skladu z veljavno zakonodajo.

9.5. PriHrani izključuje vsakršno odgovornost za izgubo ali škodo, ki lahko nastane vam ali katerikoli tretji osebi v zvezi s Storitvijo PriHrani, razen če takšna izguba ali škoda nastane kot posledica PriHrani naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti ali če gre za kakršnokoli drugo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.

9.6. Apple nima nikakršne obveznosti zagotavljati kakršnihkoli vzdrževalnih in podpornih storitev v zvezi z Aplikacijo PriHrani. V obsegu, kolikor veljavna zakonodaja zahteva kakršnokoli vzdrževanje ali podporo, smo takšno vzdrževanje ali podporo dolžni zagotoviti mi, in ne Apple. V obsegu, kolikor po zakonu obstaja kakršnokoli jamstvo, ki se mu ni mogoče odpovedati, smo za takšno jamstvo odgovorni izključno mi, in ne Apple. Mi, in ne Apple, smo odgovorni za obravnavo vseh zahtevkov Uporabnika ali katerekoli tretje osebe v zvezi z Aplikacijo PriHrani za iOS ali Uporabnikovim posedovanjem in/ali uporabo Aplikacije PriHrani za iOS, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke v zvezi z odgovornostjo za izdelke; (ii) kakršnekoli zahtevke glede neskladnosti Aplikacije PriHrani za iOS s katerokoli pravno ali zakonsko zahtevo ter (iii) zahtevki, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu potrošnikov ali zasebnosti ali druge podobne zakonodaje, vključno v zvezi z uporabo ogrodij HealthKit in HomeKit v Aplikaciji PriHrani za iOS.

10. Veljavno pravo in reševanje sporov
10.1. Za te Pogoje storitve in njihovo razlago se uporablja slovensko pravo.

10.2. Če ste potrošnik, prosimo, upoštevajte, da ne morete biti prikrajšani za pravice, ki jih imate na podlagi obvezne zakonodaje o varstvu potrošnikov države, v kateri imate stalno prebivališče.

10.3. Za spore, ki izhajajo iz teh Pogojev storitve, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Ne glede na zgornje določbe ima potrošnik vedno pravico sprožiti postopek pred pristojnim sodiščem v kraju svojega stalnega prebivališča. Če ste Uporabnik s stalnim prebivališčem v EU, lahko vi in PriHrani za reševanje sporov uporabite tudi platformo za spletno reševanje sporov, ki jo upravlja Evropska komisija. Platforma je na voljo na spletnem mestu ec.europa.eu/odr. Spor lahko predložite tudi odboru za potrošniške spore ali ustrezni drugi ustanovi za izvensodno reševanje sporov v državi svojega stalnega prebivališča.

11. Spremembe
11.1. Ti Pogoji storitve za uporabnike se lahko spremenijo. V primeru kakršnih koli neskladij med angleško verzijo Pogojev storitve za uporabnike in lokalno jezikovno različico teh Pogojev storitve za uporabnike, prevlada slovenska verzija.

11.2. Trenutno veljavni Pogoji storitve za uporabnike so dostopni na Spletnem mestu PriHrani. Pogojev storitve za uporabnike ne bomo bistveno spremenili ali omejili pravic Uporabnikov po Pogojih storitve za uporabnike, ne da bi Uporabnika o tem obvestili. Če Uporabnik ne soglaša z PriHrani spremenjenimi Pogoji storitve, mora prenehati uporabljati Storitev PriHrani.

12. Prenos pravic in obveznosti
12.1. PriHrani lahko v celoti ali delno prenese katerokoli svojo pravico ali obveznost po teh pogojih na povezano družbo ali naslednika ali na kupca ali prevzemnika njegovega poslovnega premoženja, povezanega s Storitvijo PriHrani, brez Uporabnikovega predhodnega soglasja, v obsegu dopuščenim v skladu z veljavnim pravom.

12.2. Uporabnik ne sme niti v celoti niti delno prenesti nobene svoje pravice ali obveznosti po teh pogojih.

Zagorje ob Savi, 1. 6. 2023
Aplikacija
Socialna omrežja
@prihrani.app